جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
  فنی ومهندسی برق

دکترجعفر سیاه بالایی

دکتری/كارشناسي ارشد

مهندسی مكانيك

دكتر سيدمسعود سيدي

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني 

مهندسی صنایع و مهندسی مالی

دکتر محمد امیرخان

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي

علوم و مهندسی باغبانی _ فیزیولوژی تولید دكتر الهام دانایی دکتری/كارشناسي ارشد
مهندسي برق(الکترونیک_ قدرت_ كنترل_ مخابرات) و مهندسی اپتیک و لیزر دکتر امانگلدی کوچکی كارشناسي/ كارشناسي ناپيوسته /كارداني/كارداني پيوسته
مهندسی پزشکی دکتر آرزو ذاکری كارشناسي ارشد/ كارشناسي
كامپیوتر مهندس نعمت اله متكی كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني
مهندسی عمران مهندس رامین باقرزاده كارشناسي ارشد/ كارشناسي
مهندسی فضای سبز دكتر الهام دانایی كارشناسی ارشد 
فوتونیک دکتر آزاده سادات نعیمی كارشناسی ارشد 
مهندسی پرتوپزشکی و مهندسی هسته ای دکتر مهدی هاشمی تیله نوئی کارشناسی
مهندسی رباتیک دکتر سید مسعود سیدی کارشناسی
رياضي وآمار دکتر حسین عباسیان كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني