جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
  فنی ومهندسی برق

دکترجعفر سیاه بالایی

دکتری/كارشناسي ارشد

مهندسی مكانيك

دكتر سيدمسعود سيدي

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني 

مهندسی صنایع و مهندسی مالی

دکتر محمد امیرخان

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي

علوم و مهندسی باغبانی _ فیزیولوژی تولید دكتر الهام دانایی دکتری/كارشناسي ارشد
مهندسي برق(الکترونیک_ قدرت_ كنترل_ مخابرات) و مهندسی اپتیک و لیزر دکتر امانگلدی کوچکی كارشناسي/ كارشناسي ناپيوسته /كارداني/كارداني پيوسته
مهندسی پزشکی،پرتو پزشکی و مهندسی هسته ای
دکتر آرزو ذاکری كارشناسي ارشد/ كارشناسي/کاردانی
كامپیوتر مهندس نعمت اله متكی كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني
مهندسی عمران مهندس رامین باقرزاده كارشناسي ارشد/ كارشناسي/ کاردانی
مهندسی فضای سبز دكتر الهام دانایی كارشناسی ارشد 
فوتونیک و فیزیک
دکتر مژده کرمی فرد
كارشناسی ارشد 
مهندسی رباتیک دکتر سید مسعود سیدی کارشناسی
رياضي وآمار دکتر حسین عباسیان كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني