فرمها

 
**منشور اخلاقی مشاهده
 فرم تصويب پروژه كارشناسي برق و کنترل
مشاهده
 نحوه گردشكار پايان نامه ارشد ونگارش پايان نامه مشاهده
فرم تعیین استاد راهنما مشاهده
 proposal مشاهده
فرم تصويب كارداني الكترونيك مشاهده
فرم نمره پروژه برق - قدرت مشاهده
مجوزدفاع پروژه مهندسی برق-مهندسی پزشکی
مشاهده
فرم تصویب پروژه کارشناسی مهندسی برق -گروه مهندسی الکترونیک و مخابرات-پزشکی مشاهده
فرم نمره پروژه کارشناسی گروه مهندسی الکترونیک و مخابرات و مهندسی پزشکی مشاهده
فرم تعیین گرایش دانشجویان رشته مهندسی پزشكی 
مشاهده
فرم درخواست انصراف از تحصیل ( دانشكده فنی و مهندسی ) مشاهده
فرم اخذمجوزدفاع پروژه كارشناسی مهندسی برق مهندسی پزشكی مشاهده
فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشاهده
فرم درخواست معادلسازی دروس دانشجویان مشاهده
فرم علام نمره پروژه مکانیک  مشاهده
فرم تصویب پروژه مکانیک مشاهده
فرم اعلام نمره پروژه گروه مهندسی صنایع مشاهده
فرم تصویب پروژه گروه مهندسی صنایع مشاهده
فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد مشاهده
فرم نمره پروژه گروه مهندسی برق-قدرت- کنترل مشاهده
فرم انصراف مقاله مشاهده
فرم تعهد ارائه مقاله مشاهده
فرم تعهد اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد مشاهده
فرم تصویب پروژه کامپیوتر مشاهده
فرم نمره پروژه رشته کاردانی کامپیوتر مشاهده
فرم نمره پروژه رشته کارشناسی کامپیوتر مشاهده
فرم تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد مشاهده
فرم کاربرگ اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مشاهده
فرم تایید حضور دانشجودر جلسات دفاع مشاهده

 

جدول دروس رشته های دانشکده فنی ومهندسی


 *کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
مشاهده
* مهندسی پرتو پزشکی مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای مشاهده
 *مهندسی صنایع ورودی 90 به بعد مشاهده
*مهندسی اپتیک و لیزر-اپتیک مشاهده
*مهندسی اپتیک و لیزر-اپتوالکترونیک مشاهده
*کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید- ماشین ابزار مشاهده
*كارشناسي ناپيوسته شبكه هاي انتقال وتوزيع
مشاهده
*مهندسي برق- گرايش انتقال وتوزيع مشاهده
*مهندسي تكنولوژي جوشكاري مشاهده  
*مهندسي مكانيك ورودي90به بعدو مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی
مشاهده
*مهندسی مکانیک ورودی قبل از 90 مشاهده
*مهندسي صنايع ورودی 90 به بعد
مشاهده
*مهندسي صنايع ورودي قبل از90 مشاهده
*مهندسي رباتيك مشاهده
*تكنولوژي ابزاردقيق مشاهده
*مهندسي برق - كنترل مشاهده
*مهندسي برق كنترل ورودي 92 مشاهده
*كارداني برق - توزيع مشاهده
*مهندسي برق - قدرت مشاهده
*مهندسي برق - قدرت ورودي 92 مشاهده
*جدول ترم بندی مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
مشاهده
*مهندسي پزشكي - بيوالكتريك مشاهده
*مهندسي برق - مخابرات مشاهده
*مهندسي برق - مخابرات ورودي 92 مشاهده
*مهندسي تكنولوژي نرم افزار مشاهده
*مهندسي كامپيوتر-  سخت  افزار مشاهده
*مهندسي كامپيوتر-نرم افزار مشاهده
*كارداني كامپيوتر پيوسته مشاهده
*جدول دروس رشته كامپیوتر-نرم افزار -كارشناسی پیوسته ورودی 92 و ماقبل مشاهده
*جدول دروس مهندسی كامپیوتر-نرم افزار كارشناسی پیوسته-ورودی 93 به بعد مشاهده
*جدول دروس رشته كامپیوتر - كاردانی مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی تكنولوژی كامپیوتر-نرم افزار مشاهده
*جدول دروس مهندسی كامپیوتر-سخت افزار (كارشناسی پیوسته 92 و ماقبل ) مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی كامپیوتر-فناوری اطلاعات(كارشناسی پیوسته ) مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی كامپیوتر-معماری سیستم های كامپیوتر مشاهده
 *چارت درسی كارشناسی ارشد -رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش شبكه های كامپیوتر مشاهده
*چارت درسی رشته مهندسی كامپیوتر -كارشناسی ارشد گرایش نرم افزار -ورودی 92 به بعد مشاهده
*مهندسی برق صنعتی 86 مشاهده
* مهندسي برق - الكترونيك ورودي 92 مشاهده
*كارداني پيوسته الكترونيك(اصلاح شده) مشاهده
*كارداني ناپيوسته الكترونيك مشاهده
*مهندسي برق -الکترونیک مشاهده
*مهندسي تكنولوژي الكترونيك(اصلاح شده) مشاهده
*مهندسي تكنولوژي برق - قدرت مشاهده
*مهندسي تكنولوژي مخابرات - سوئيچ مشاهده
*ناپيوسته مهندسي قدرت مشاهده
*كارشناسي ارشد برق - قدرت مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - الكترونيك قدرت مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - تكنولوژي فشار قوي مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - كنترل مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - ماشينهاي الكتريكي مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق -سيستمهاي قدرت مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي مشاهده
*جدول دروس رشته كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی - بیوالكتریك مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بالینی ورودی 95 مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیوالكتریك ورودی 95 مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیومكانیك ورودی 95 مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیومواد ورودی 95 مشاهده
*جدول دورس مهندسی پزشكی بیوالكتریك مشاهده

 

 جدول ترم بندی رشته های دانشکده فنی و مهندسی

 

*رشته مهندسی پرتو پزشکی(8 ترمی)

 مشاهده

*رشته مهندسی پرتو پزشکی (3 ساله) مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای (4ساله) مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای (تابستان1) مشاهده
*رشته مهندسی پزشکی بیو الکتریک مشاهده
*رشته مهندسی برق -مخابرات ورودی های 92 به بعد مشاهده
*رشته مهندسی برق-قدرت ورودی 92 به بعد مشاهده
*رشته مهندسی برق-الکترونیک ورودی 94 مشاهده
*رشته مهندسی تکتولوژی الکترونیک مشاهده
*رشته کارشناسی مهندسی صنایع
مشاهده

 

 سرفصل دروس دانشکده فنی و مهندسی

 

*کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی

 مشاهده

*کارشناسی مهندسی هسته ای مشاهده