جدول مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی

رئیس دانشكده :

محمدباقر معتمدی نژاد

motamed

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :

جواد گوکلانی

yyyy

 رئیس اداره پژوهش  :

مجتبی قنبری


photo 2017 11 14 13 04 14 

 

جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
  فنی ومهندسی برق

دکترجعفر سیاه بالایی

دکتری/كارشناسي ارشد

مهندسی مكانيك

دكتر سيدمسعود سيدي

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني 

مهندسی صنایع و مهندسی مالی

دکتر احمد مهرابیان

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي

علوم و مهندسی باغبانی _ فیزیولوژی تولید دكتر الهام دانایی دکتری/كارشناسي ارشد
مهندسي برق(الکترونیک_ قدرت_ كنترل_ مخابرات) و مهندسی اپتیک و لیزر دکتر امانگلدی کوچکی كارشناسي/ كارشناسي ناپيوسته /كارداني/كارداني پيوسته
مهندسی پزشکی دکتر آرزو ذاکری كارشناسي ارشد/ كارشناسي
كامپیوتر مهندس نعمت اله متكی كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني
مهندسی عمران مهندس رامین باقرزاده كارشناسي ارشد/ كارشناسي
مهندسی فضای سبز دكتر الهام دانایی كارشناسی ارشد 
فوتونیک دکتر آزاده سادات نعیمی كارشناسی ارشد 
مهندسی پرتوپزشکی و مهندسی هسته ای دکتر مهدی هاشمی تیله نوئی کارشناسی
مهندسی رباتیک دکتر سید مسعود سیدی کارشناسی
رياضي وآمار دکتر حسین عباسیان كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني

 

   

 فرمها

   
**منشور اخلاقی مشاهده
 فرم تصويب پروژه كارشناسي برق و کنترل
  مشاهده
 نحوه گردشكار پايان نامه ارشد ونگارش پايان نامه   مشاهده
فرم تعیین استاد راهنما   مشاهده
 proposal   مشاهده
فرم تصويب كارداني الكترونيك   مشاهده
فرم نمره پروژه برق - قدرت   مشاهده
مجوزدفاع پروژه مهندسی برق-مهندسی پزشکی
  مشاهده
فرم تصویب پروژه کارشناسی مهندسی برق -گروه مهندسی الکترونیک و مخابرات-پزشکی   مشاهده
فرم نمره پروژه کارشناسی گروه مهندسی الکترونیک و مخابرات و مهندسی پزشکی   مشاهده
فرم تعیین گرایش دانشجویان رشته مهندسی پزشكی 
  مشاهده
فرم درخواست انصراف از تحصیل ( دانشكده فنی و مهندسی )   مشاهده
فرم اخذمجوزدفاع پروژه كارشناسی مهندسی برق مهندسی پزشكی   مشاهده
فرم درخواست مرخصی تحصیلی   مشاهده
فرم درخواست معادلسازی دروس دانشجویان   مشاهده
فرم علام نمره پروژه مکانیک    مشاهده
فرم تصویب پروژه مکانیک   مشاهده
فرم اعلام نمره پروژه گروه مهندسی صنایع   مشاهده
فرم تصویب پروژه گروه مهندسی صنایع   مشاهده
فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد   مشاهده
فرم نمره پروژه گروه مهندسی برق-قدرت- کنترل   مشاهده
فرم انصراف مقاله   مشاهده
فرم تعهد ارائه مقاله   مشاهده
فرم تعهد اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد   مشاهده
فرم تصویب پروژه کامپیوتر   مشاهده
فرم نمره پروژه رشته کاردانی کامپیوتر   مشاهده
فرم نمره پروژه رشته کارشناسی کامپیوتر   مشاهده
فرم تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد مشاهده
فرم کاربرگ اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   مشاهده
فرم تایید حضور دانشجودر جلسات دفاع   مشاهده

 

جدول دروس رشته های دانشکده فنی ومهندسی

 
 *کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
  مشاهده
* مهندسی پرتو پزشکی   مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای   مشاهده
 *مهندسی صنایع ورودی 90 به بعد   مشاهده
*مهندسی اپتیک و لیزر-اپتیک   مشاهده
*مهندسی اپتیک و لیزر-اپتوالکترونیک   مشاهده
*کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید- ماشین ابزار   مشاهده
*كارشناسي ناپيوسته شبكه هاي انتقال وتوزيع
  مشاهده
*مهندسي برق- گرايش انتقال وتوزيع   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي جوشكاري   مشاهده  
*مهندسي مكانيك ورودي90به بعدو مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی
  مشاهده
*مهندسی مکانیک ورودی قبل از 90   مشاهده
*مهندسي صنايع ورودی 90 به بعد
  مشاهده
*مهندسي صنايع ورودي قبل از90   مشاهده
*مهندسي رباتيك   مشاهده
*تكنولوژي ابزاردقيق   مشاهده
*مهندسي برق - كنترل مشاهده
*مهندسي برق كنترل ورودي 92   مشاهده
*كارداني برق - توزيع   مشاهده
*مهندسي برق - قدرت   مشاهده
*مهندسي برق - قدرت ورودي 92   مشاهده
*جدول ترم بندی مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
  مشاهده
*مهندسي پزشكي - بيوالكتريك   مشاهده
*مهندسي برق - مخابرات   مشاهده
*مهندسي برق - مخابرات ورودي 92   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي نرم افزار   مشاهده
*مهندسي كامپيوتر-  سخت  افزار   مشاهده
*مهندسي كامپيوتر-نرم افزار   مشاهده
*كارداني كامپيوتر پيوسته   مشاهده
*جدول دروس رشته كامپیوتر-نرم افزار -كارشناسی پیوسته ورودی 92 و ماقبل   مشاهده
*جدول دروس مهندسی كامپیوتر-نرم افزار كارشناسی پیوسته-ورودی 93 به بعد   مشاهده
*جدول دروس رشته كامپیوتر - كاردانی   مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی تكنولوژی كامپیوتر-نرم افزار   مشاهده
*جدول دروس مهندسی كامپیوتر-سخت افزار (كارشناسی پیوسته 92 و ماقبل )   مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی كامپیوتر-فناوری اطلاعات(كارشناسی پیوسته )   مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی كامپیوتر-معماری سیستم های كامپیوتر   مشاهده
 *چارت درسی كارشناسی ارشد -رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش شبكه های كامپیوتر   مشاهده
*چارت درسی رشته مهندسی كامپیوتر -كارشناسی ارشد گرایش نرم افزار -ورودی 92 به بعد   مشاهده
*مهندسی برق صنعتی 86   مشاهده
* مهندسي برق - الكترونيك ورودي 92   مشاهده
*كارداني پيوسته الكترونيك(اصلاح شده)   مشاهده
*كارداني ناپيوسته الكترونيك   مشاهده
*مهندسي برق -الکترونیک   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي الكترونيك(اصلاح شده)   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي برق - قدرت   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي مخابرات - سوئيچ   مشاهده
*ناپيوسته مهندسي قدرت   مشاهده
*كارشناسي ارشد برق - قدرت   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - الكترونيك قدرت   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - تكنولوژي فشار قوي   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - كنترل   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - ماشينهاي الكتريكي   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق -سيستمهاي قدرت   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي   مشاهده
*جدول دروس رشته كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی - بیوالكتریك   مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بالینی ورودی 95   مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیوالكتریك ورودی 95   مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیومكانیك ورودی 95   مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیومواد ورودی 95   مشاهده
*جدول دورس مهندسی پزشكی بیوالكتریك   مشاهده
     

 

 

   
جدول ترم بندی رشته های دانشکده فنی و مهندسی    

*رشته مهندسی پرتو پزشکی(8 ترمی)

 

 مشاهده

*رشته مهندسی پرتو پزشکی (3 ساله)   مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای (4ساله)   مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای (تابستان1)   مشاهده
*رشته مهندسی پزشکی بیو الکتریک   مشاهده
*رشته مهندسی برق -مخابرات ورودی های 92 به بعد   مشاهده
*رشته مهندسی برق-قدرت ورودی 92 به بعد   مشاهده
*رشته مهندسی برق-الکترونیک ورودی 94   مشاهده
*رشته مهندسی تکتولوژی الکترونیک   مشاهده
*رشته کارشناسی مهندسی صنایع
  مشاهده

 

 

   
سرفصل دروس دانشکده فنی و مهندسی    

*کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی

 

 مشاهده

*کارشناسی مهندسی هسته ای   مشاهده

 

جدول رشته ها و مقاطع موجود

ردیف دانشکده گروه نام رشته مقطع
1 فنی و مهندسی کنترل مهندسی برق-کنترل
دکتری
2 فنی و مهندسی قدرت
مهندسي برق-قدرت دکتری
3 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع دکتری
4 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع -تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دکتری
5 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق -مخابرات دکتری
6 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق- الکترونیک دکتری
7 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری
8 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دکتری
9 فنی و مهندسی کشاورزی علوم باغبانی -گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دکتری
10 فنی و مهندسی عمران مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
11 فنی و مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی،ادویه ای و عطری کارشناسی ارشد
12 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی - بیو الکتریک
کارشناسی ارشد
13 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک  کارشناسی ارشد 
14 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
کارشناسی ارشد
15 فنی و مهندسی مهندسی شیمی دارویی کارشناسی ارشد
16 فنی ومهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
17 فنی ومهندسی کامپیوتر کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد
18 فنی و مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
19 فنی و مهندسی مهندسی شیمی معدنی
کارشناسی ارشد
20 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد
21 فنی و مهندسی کنترل 
 مهندسي برق-کنترل كارشناسي ارشد
22 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق-قدرت-سیستم های قدرت
كارشناسي ارشد
23 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانو الکترونیک کارشناسی ارشد
24 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 
كارشناسي ارشد
25 فنی و مهندسی    مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیت سیستمهای انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
26 فنی و مهندسی مکانیک 
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستم های انرژی 
كارشناسي ارشد
27 علوم پایه
فیزیک
فتونیک
كارشناسي ارشد 
28 فنی و مهندسی كامپيوتر علوم  كامپيوتر  كارشناسي ارشد
29 فنی و مهندسی مكانيك مهندسی مكانيك-ساخت و تولید
كارشناسي ارشد
30 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
31 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق-مخابرات نوری
كارشناسي ارشد
32 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق- مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
33 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
34 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاری کارشناسی ارشد
35 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - شبکه های مخابرات کارشناسی ارشد
36 فنی و مهندسی ریاضی  ریاضی-ریاضیات  مالی کارشناسی ارشد
37 فنی و مهندسی ریاضی آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
 38 فنی و مهندسی   مهندسی فضای سبز كارشناسی ارشد
39 فنی و مهندسی مهندسی هسته ای
كارشناسي
40 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسی برق -الکترونیک كارشناسي
41 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسي برق-سيستمهاي ديجيتال كارشناسي
42 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسي پزشكي-(بيوالكتريك-بیو متریال -بیو مکانیک-بالینی )
كارشناسي
43 علوم پایه رياضي علوم مهندسي -رياضي مهندسي كارشناسي
44 علوم پایه رياضي علوم مهندسي -فیزیک مهندسي كارشناسي
45 علوم پایه شيمي شيمي گرايش فناوري اطلاعات كارشناسي
46 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق قدرت - الکتروتکنیک كارشناسي
47 فنی و مهندسی قدرت مهندسي برق شبكه هاي انتقال وتوزيع كارشناسي
48 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپوتر کارشناسی
49 فنی و مهندسی كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار كارشناسي
50 فنی و مهندسی کامپیوتر  مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
كارشناسي
 51 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات کارشناسی
52  فنی و مهندسی کنترل
مهندسی برق-کنترل  كارشناسي
53 فنی و مهندسی الکترونیک
مهندسی اپتیک لیزر
كارشناسي
54 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق-مخابرات كارشناسي
55 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي رباتيك كارشناسي
56 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستم ها كارشناسي
57 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي مكانيگ-مكانيك در حرارت وسيالات كارشناسي
58 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي تكنولوژي جوشكاري کارشناسی ناپیوسته
59 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي تكنولوژي-ساخت وتوليد-ماشين ابزار کارشناسی ناپیوسته
60 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسی تکنولوژی الکترونیک  کارشناسی ناپیوسته
61 علوم پایه رياضي ریاضی کارشناسی ناپیوسته
62 فنی و مهندسی قدرت برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته
63 فنی و مهندسی قدرت مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال توزیع کارشناسی ناپیوسته
64 فنی و مهندسی قدرت مهندسي تكنولوزي برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته
65 فنی و مهندسی قدرت مهندسي تكنولوژي فني رسانه کارشناسی ناپیوسته
66 فنی و مهندسی كامپيوتر مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر کارشناسی ناپیوسته
67 فنی و مهندسی كنترل مهندسي تكنولوژي كنترل -ساخت  وتوليد کارشناسی ناپیوسته
68 فنی و مهندسی كنترل مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق کارشناسی ناپیوسته
69 فنی و مهندسی مخابرات مهندسي تكنولوژي مخابرات-سوئيچ کارشناسی ناپیوسته
70 فنی و مهندسی مكانيك مهندسی تکنولوژی  تأسیسات حرارتی وبرودتي کارشناسی ناپیوسته
71  فنی و مهندسی  كامپيوتر  نرم افزار كامپيوتر  کاردانی پیوسته
72  فنی و مهندسی  قدرت  الکتروتکنیک-برق صنعتی  کاردانی پیوسته
73 فنی و مهندسی الكترونيك الکترونیک کاردانی پیوسته
74  فنی و مهندسی  قدرت  علمی-کاربردی برق -قدرت  کاردانی
75  علوم پایه  رياضي  ریاضی  کاردانی
76 فنی و مهندسی الكترونيك کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی
77  فنی و مهندسی  مكانيك  کاردان فنی مکانیک- نقشه کشی صنعتی
 کاردانی