گروه

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مسعود رادمهر

مهندسي برق - قدرت

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

جعفر سیاه بالایی

مهندسي برق - قدرت

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

اسمعیل علی بیکی

مهندسي برق - كنترل

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

سيد مصطفي قدمی

مهندسي برق - كنترل

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

آرزو ذاکری

مهندسي  پزشكي  - بيوالكتريك

دکتري تخصصي

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

علیرضا حکم آبادی

مهندسي برق - مخابرات

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

ابراهيم کرمی

مهندسي برق- الكترونيك

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

امانگلدي کوچکي

مهندسي برق - قدرت

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

عبدالعزیز کلته

مهندسي برق - مخابرات

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

حسن رستگار

مهندسي برق - قدرت

دکتری تخصصی

استاد

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

نادر جاودی فر

مهندسي برق- الكترونيك

دکتری تخصصی

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

محمد دیواندری

مهندسي برق - كنترل

دکتری تخصصی

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

سلمان امیرخان

مهندسي برق - قدرت

دکتری تخصصی

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

محمد اکبری فرمانبر

مهندسي برق- الكترونيك

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

آتیلا اسکندرنژاد

مهندسي برق- الكترونيك

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

امیر توانبخش

مهندسي برق - قدرت

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

سید مهدی حسینی

مهندسي برق - مخابرات

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

نوروز عبداللهی

مهندسي برق- الكترونيك

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

محمد کاظمی نژاد

مهندسي برق - قدرت

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

داود کاهه

مهندسي برق - قدرت

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

محمد باقر معتمدی نژاد

مهندسي برق- الكترونيك

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

علیرضا مقصودلو

مهندسي برق - كنترل

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

زهرا ربیعی

مهندسي  پزشكي  - بيوالكتريك

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

ناصر قاسمی

مهندسي برق - قدرت

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

علی عبداللهيان

مهندسي برق - قدرت

کارشناسی ارشد

مربی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

حجت اله مقصودلو

مهندسي برق - مخابرات

کارشناسی ارشد

مربی

مهندسی مکانیک

سيد مسعود سیدی

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی مکانیک

امیر همتیان

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی صنایع

محمد اميرخان

مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي - اجتماعي

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی صنایع

حسین ديده خاني

مهندسي صنايع- تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی صنایع

احمد مهرابیان

مهندسي صنايع-اتوماسيون

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی صنایع

فرهاد سنچولي

مهندسي صنايع- تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی هسته ای

سيد مهدي باقري مفيدي

مهندسي هسته ای-پرتوپزشکی

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی هسته ای

مهدي هاشمي تيله نوئي

مهندسي هسته ای

دکتری تخصصی

استادیار

مهندسی کامپیوتر

لیلا عجم

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی کامپیوتر

نعمت اله متکی

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربی

مهندسی عمران

مهدی غریب

عمران -ژئوتکنیک

دکتری تخصصی

مربی

مهندسی عمران

رامين باقر زاده

مهندسي عمران -مهندسي سازه

دانشجوی دکتری

مربی

ریاضی و آمار

عثمان هلاکو

رياضي محض-آناليز

دکتری تخصصی

استادیار

ریاضی و آمار

عبد العزيز پقه

آمار

دکتری تخصصی

استادیار

ریاضی و آمار

رقیه جلال شاهکوهي

ریاضی کاربردی - آموزش رياضي

دکتری تخصصی

استادیار

ریاضی و آمار

محمد جعفر دوستي ديلمي

رياضي کاربردی - رياضيات مالي

دکتری تخصصی

استادیار

ریاضی و آمار

حسين عباسيان

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دکتری تخصصی

استادیار

ریاضی و آمار

مجتبي قنبري

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دکتری تخصصی

استادیار

ریاضی و آمار

سيد علي کاظمي پور

ریاضی کاربردی - آموزش رياضي

دکتری تخصصی

استادیار

ریاضی و آمار

علي اصغر رجبی ایولی

رياضي محض-آناليز

دانشجوی دکتری

مربی

ریاضی و آمار

علی مسلمي پور

رياضي محض-آناليز

دانشجوی دکتری

مربی

ریاضی و آمار

راضیه نادرخاني

آمار رياضي

دانشجوی دکتری

مربی

فیزیک

مژده کرمی

فيزيك

دکتری تخصصی

استادیار

فیزیک

آزاده سادات نعیمی

فيزيك

دکتری تخصصی

استادیار