جدول مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی

رئیس اداره آموزشی و دانشجویی : جواد گوکلانی                 

    

    

yyyy

   

 

رئیس اداره پژوهش  :  دکتر مژده کرمی فرد