مسئولین و همکاران دانشکده فنی و مهندسی

 

جواد گوکلانی

 

کارشناس مسئول امور آموزشی و پژوهشی

مهدی قاسمی

کارشناس آموزشی

معصومه سلیمانی راد

کارشناس آموزشی