جدول مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :

جواد گوکلانی

yyyy

 رئیس اداره پژوهش  :

مجتبی قنبری


photo 2017 11 14 13 04 14