مشخصات فردی رئیس دانشکده فنی و مهندسی

نام: محمد باقر

نام خانوادگی:  معتمدی نژاد

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مهندسی برق- الکترونیک   

رزومه: مشاهده          

   motamed 45007