مشخصات فردی رئیس دانشکده فنی و مهندسی 
نام: محمد باقر  motamed 45007
نام خانوادگی: معتمد نژاد
متولد:  1346
مرتبه علمی: مربی
 رشته تحصیلی: مهندسی برق- الکترونیک