مشخصات فردی رئیس دانشکده فنی و مهندسی

نام: مسعود

نام خانوادگی:  رادمهر

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی برق