مشخصات فردی رئیس دانشکده فنی و مهندسی

نام: محمد باقر

نام خانوادگی:  معتمد نژاد

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مهندسی برق- الکترونیک             

   motamed 45007