شماره تماس های دانشکده فنی و مهندسی

عنوان شماره  داخلی شماره  مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسی 3309 34239511
رئیس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 3303
امور کلاسهای دانشکده فنی و مهندسی 3400 34239787
کارگزینی هیات علمی 2109 34236416
امور پایان نامه ها 2908 34221909